Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s cílem informovat vás o tom, jak vaše údaje, které nám během používání služby BitAlpha AI poskytnete, shromažďujeme, ukládáme a používáme.

Účel

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů chceme naše uživatele seznámit s metodami a postupy, jež v rámci shromažďování, ochrany, použití a uchovávání jejich osobních údajů využíváme. Vysvětlujeme zde také práva uživatelů týkající se používání jejich Osobních údajů a platné zákony o ochraně osobních údajů.

Definice

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů:

"Osobními údaji" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba může být identifikována přímo nebo v kombinaci s dalšími informacemi, jako jsou čísla dokladů totožnosti, jména, údaje o umístění a další identifikátory, například demografické, fyzické, fyziologické, kulturní a ekonomické atributy.

"Zpracováním osobních údajů" se míní všechny příslušné operace týkající se shromážděných uživatelských údajů, včetně jejich používání, ukládání, mazání, sdílení a ochrany.

"Správce osobních údajů" je právní subjekt, jenž určuje, jaké údaje budou shromažďovány a jak budou použity. V tomto případě je správcem osobních údajů společnost BitAlpha AI.

"Zpracovatel osobních údajů" je subjekt, který na žádost správce údajů zpracovává veškeré údaje uživatele. Jeden správce údajů může spolupracovat s více zpracovateli údajů najednou.

GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů upravující ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES.

Jak BitAlpha AI shromažďuje osobní údaje

Naše společnost BitAlpha AI shromažďuje Osobní údaje od uživatelů, kteří navštíví naše webové stránky, a to různými způsoby. Díky shromážděným údajů údajů můžeme zlepšovat uživatelské prostředí a pokračovat ve vývoji našich služeb s ohledem na nejlepší zájmy našich uživatelů.

Zde uvádíme metody, které ke shromažďování Osobních údajů využíváme:

Dobrovolně poskytnuté údaje

Při používání některých našich služeb, například při vytváření účtu vyplněním registračního formuláře, nám dobrovolně poskytujete primární Osobní údaje. Mezi nimi bude vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a země, ve které se nacházíte. Poskytnutím těchto údajů prostřednictvím našeho registračního formuláře dáváte výslovný souhlas se shromažďováním a používáním těchto vašich údajů.

Údaje poskytnuté v rámci komunikace

Dále, spojíte-li se s námi prostřednictvím zasláním dotazu, obavy nebo zpětné vazby prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, udělujete tím souhlas se shromažďováním Osobních údajů v tomto formuláři uvedených . Vaše údaje a jméno v těchto případech potřebujeme k tomu, abychom vám na váš dotaz mohli odpovědět a účinně vám pomoci. Vždy shromažďujeme a zpracováváme pouze ty Osobní údaje, které jsou relevantní pro provozování naší činnosti.

Shromažďování ostatních údajů

Při procházení webových stránek BitAlpha AI od vás můžeme shromažďovat další Osobní údaje, například demografické údaje a/nebo údaje ohledně vašeho chování na webových stránkách. Díky těmto údajům shromažďovaným prostřednictvím souborů cookies a dalších nástrojů můžeme naše webové stránky a služby měnit k lepšímu.

Jak BitAlpha AI v souladu se zákonem zpracovává osobní údaje

Jak jsme již uváděli výše, v BitAlpha AI shromažďujeme a zpracováváme Osobní údaje za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Dodržujeme přitom všechny platné zákony o ochraně osobních údajů a vždy se ujišťujeme o tom, že naše způsoby a rozsah shromažďování Osobních údajů neporušují práva našich uživatelů.

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základech:

Smluvní: Některé údaje je třeba shromáždit v rámci samotného poskytování služby, například během procesu vytváření účtu.

Konsensuální: Je možné, že od vás budeme potřebovat ještě jiné Osobní údaje. V těchto případech tak učiníme pouze tehdy, udělíte-li nám ke shromáždění výslovný souhlas.

Soulad s právními předpisy: V rámci zajištění souladu s některými zákony o ochraně osobních údajů, například GDPR, musíme shromažďovat konkrétní uživatelská data.

Oprávněný zájem: Pokud to bude v našem oprávněném zájmu a pokud tuto skutečnost doložíme, vaše Osobní údaje můžeme shromáždit bez ohledu na soulad s vašimi právy na ochranu osobních údajů.

Společnost BitAlpha AI není přímým Zpracovatelem údajů, a shromažďované údaje proto na našich serverech neukládáme. Uživatel vytvořením účtu souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů příslušnému Zpracovateli údajů. V praxi to znamená, že vaše údaje budeme sdílet s vám přiděleným brokerem, který za zpracování vašich Osobních údajů bude odpovídat.

Máte-li jakékoliv obavy nebo dotazy týkající se vašich práv v souvislosti se shromažďováním a zpracováním údajů, doporučujeme obrátit se na přiděleného brokera, a to za využití jeho vlastních dostupných komunikačních kanálů.

Proč je shromažďování osobních údajů nezbytné

Osobní údaje od vás musíme shromažďovat proto, abychom mohli zlepšovat vaše uživatelské prostředí a zajistit správné fungování našich webových stránek. Shromažďujeme však pouze nezbytné osobní údaje. Níže uvádíme důvody, proč v BitAlpha AI vaše údaje potřebujeme shromažďovat a zpracovávat.

Vytvoření účtu: Účet na webových stránkách BitAlpha AI si můžete vytvořit pouze tehdy, pokud nám poskytnete své osobní údaje. Z tohoto důvodu při vyplňování registračního formuláře souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Osobních údajů, jako jsou například vaše jméno a kontaktní údaje.

Komunikace: Kontaktujete-li nás prostřednictvím kontaktního formuláře, dáváte nám tím svolení ke shromažďování a zpracování údajů, mezi něž se řadí vaše celé jméno, kontaktní údaje a místo, Bez těchto poskytnutých údajů bychom vám na dotaz nemohli odpovědět.

Speciální nabídky: Čas od času můžeme pro uživatele připravit speciální a časově omezené nabídky, a o těchto nabídkách budeme chtít uživatele informovat. V takovém případě a za předpokladu, že jste se zasíláním těchto nabídek udělili souhlas, bychom vaše údaje zpracovávali i v rámci této činnosti.

Zlepšování: Naším oprávněným zájmem je zlepšování stránek ve prospěch našich uživatelů. V rámci aktualizace a zlepšování aspektů webových stránek pak musíme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje.

Které soubory cookies BitAlpha AI používá?

Soubor cookie (malý textový soubor) se při návštěvě nebo přístupu na webové stránky, jako je například BitAlpha AI, instaluje do vašeho zařízení, z něhož na stránky přistupujete. Soubory cookies nám pomáhají shromažďovat informace o vás a vašem chování tak, abychom je mohli využít ke zlepšování a přizpůsobení vašeho uživatelského prostředí, stejně jako nám umožňují zapamatovat si vaše preference a nastavení.

Zde uvádíme hlavní typy souborů cookies, které na webových stránkách BitAlpha AI používáme:

Nezbytné: Jedná se o nejdůležitější typ souborů cookies. Tyto soubory se podílejí na správné funkci našich webových stránek. Rozhodnete-li se tyto soubory cookies zakázat, váš zážitek a přístup ke službám bude výrazně omezen.

Google Analytics: Na základě smlouvy se společností Google můžeme k analýze výkonu našich webových stránek používat službu Google Analytics. Tyto soubory cookies hrají důležitou roli při zlepšování a vývoji našich webových stránek.

Cookies třetích stran: Sem patří odkazy na brokery přiřazené uživatelům, kteří si na našich webových stránkách vytvoří účet.

Uchovávání osobních údajů

Ačkoli údaje o uživatelích neuchováváme přímo na našich serverech, jsou s vaším souhlasem sdíleny s brokerem, jenž vám byl přiřazen. Tento broker je v přiměřené míře odpovědný za nakládání s vašimi Osobními údaji, jejich zpracování, ochranu a vymazání. Dbáme na to, aby všichni naši partnerští brokeři dodržovali GDPR a další příslušné zákony o ochraně osobních údajů.

Důrazně však doporučujeme, abyste se jako uživatelé seznámili se Zásadami ochrany osobních údajů vám přiděleného brokera.

Ochrana osobních údajů

K zajištění dostatečné úrovně zabezpečení Osobních údajů implementujeme vhodná technická a organizační opatření, přičemž přihlížíme k možným rizikům spojeným se zpracováním, především, jde-li o nechtěné či nezákonné poškození, ztrátu, úpravu, neoprávněné sdílení a přístup k přenášeným, ukládaným či jinak zpracovávaným Osobním údajům.

Bezchybné plnění závazků týkajících se vašich Osobních údajů však nemůžeme zaručit ani v dostatečné míře kontrolovat. Neneseme odpovědnost za jakékoliv nepřímé, nahodilé, následné či nezákonné škody vzniklé v souvislosti s použitím či předáním vašich Osobních údajů, mimo jiné včetně úniku Osobních údajů v důsledku chyb v přenosu, neoprávněného přístupu třetí strany či jiných příčin mimo naši přiměřenou kontrolu.

Z důvodu zákonných nebo jiných povinností, které nemůžeme ovlivnit, můžeme být nuceni předat vaše Osobní údaje třetím stranám, například orgánům veřejné moci. Za těchto okolností máme omezenou kontrolu nad úrovní ochrany, kterou tyto třetí strany vašim Osobním údajům poskytují.

Jakýkoli přenos Osobních údajů přes internet nelze plně zabezpečit. Společnost proto nemůže zajistit ochranu vašich Osobních údajů, jsou-li tyto směrem k nám přenášeny prostřednictvím internetu.

Práva uživatele týkající se osobních údajů

Vaše práva jsou pro nás důležitá. Přečtěte si prosím následující základní práva, která máte vy, uživatelé, v souvislosti s GDPR a dalšími příslušnými zákony o ochraně osobních údajů:

Právo na opravu: Pokud se domníváte, že vaše Osobní údaje byly zaznamenány nesprávně, můžete požádat Správce a/nebo Zpracovatele údajů o jejich opravu.

Právo na výmaz: Správce a/nebo Zpracovatele údajů můžete požádat o vymazání některých nebo všech vašich Osobních údajů. Správce údajů bude o této povinnosti vymazání vašich Osobních údajů informovat všechny třetí strany, které k nim mají přístup.

Právo na omezení: V rámci sporu nebo podobné situace můžete požádat o dočasné omezení přístupu Správce k vašim osobním údajům a jejich zpracování.

Právo na převod: V rámci GDPR můžete požádat o převod vašich Osobních údajů od Správce ke třetí straně.

Právo na přístup: Správce údajů můžete požádat o poskytnutí přístupu k veškerým Osobním údajům, které byly o vás a vaší činnosti shromážděny.

Právo na stížnost: Domníváte-li se, že vaše Osobní údaje jsou zpracovávány, shromažďovány nebo uchovávány v rozporu se zákony o ochraně osobních údajů platnými ve vaší zemi, můžete podat formální stížnost.

Poznámka: Souhlas se shromažďováním vašich Osobních údajů můžete také odmítnout nebo kdykoliv odvolat, a shromažďování Osobních údajů z oprávněného zájmu napadnout, a to pokud se domníváte, že vaše soukromí nad našimi stanovenými důvody pro toto shromažďování údajů převažuje.

V jednotlivých zemích mohou platit jiné zákony o ochraně osobních údajů a právech uživatelů, proto se vždy informujte o místních právních předpisech.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás.

Změny těchto zásad

Obsah těchto Zásad ochrany osobních údajů může být kdykoli změněn nebo upraven. Společnost BitAlpha AI může bez předchozího upozornění uživatelů tyto Zásady revidovat. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění, a je odpovědností uživatelů, aby se vždy seznámili s nejnovější verzí těchto Zásad. Pokračováním v používání služby BitAlpha AI po zveřejnění případných revizí vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a jejich změnami.

Formulář pro zaslání jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo zpětné vazby týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jakéhokoli jiného obsahu, produktu či služby společnosti BitAlpha AI naleznete na stránce Kontaktujte nás.